logohdr

Aartis in Multi Languages

"Sada Nimba Vrikshasya Mooladi Vassat
Sudha Sraavinam Tiktamapi apriyantam
Tarum Kalpa Vrikshadhikam Saadayantham
Namameeswaram Sadgurum Sree sainatham"